0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران