0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست