0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خویش را فربه نمود ، با این وجود باز گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی در پیش روی او دید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرمان و هدف زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از ، هر زمان دیگر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خویش را فربه نمود ، با این وجود باز گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی در پیش روی او دید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرمان و هدف زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام ��س

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از ، هر زمان دیگر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران