0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران