0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه هم�� چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران