0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزند��ان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند