0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناکترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده در ورای خود رازها در سینه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناکترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده در ورای خود رازها در سینه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران