0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن راه پیشرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن راه پیشرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران