0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران