0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .