0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار آدميان نادانى كه مهربانى شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايى را آشكارا ببينند. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان ما بايد داراي شور و برانگيختگي باشد. انگيزه اي كه آدمي را به هستي و جوشش نياورد،خسته كننده است "ارد بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر بپذیریم همه ما آنگونه که می بینیم و در می یابیم ، می گوییم و روشنگری می کنیم باید بن زندگی را دایره ای بزرگ بدانیم که همه چیز را نیز  دایره ترسیم کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : تاریخ هیچگاه تکرار نشده و نخواهد شد آنچه روی داده و در حال رخ نمودن است پیراسته شدن ایده های بشری از ناراستی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارد بزرگ : هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : همواره بین خود و همسرت بازه ای (فاصله ای) را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، با خود بگویم اینبار کار نا پایان را بسر می آورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : هرگز به کودکتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب آموزش دهید چون با داشتن ادب ، او و شما همیشه از مهر آدمیان برخوردار خواهید بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار آدميان نادانى كه مهربانى شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايى را آشكارا ببينند. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان ما بايد داراي شور و برانگيختگي باشد. انگيزه اي كه آدمي را به هستي و جوشش نياورد،خسته كننده است "ارد بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر بپذیریم همه ما آنگونه که می بینیم و در می یابیم ، می گوییم و روشنگری می کنیم باید بن زندگی را دایره ای بزرگ بدانیم که همه چیز را نیز  دایره ترسیم کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : تاریخ هیچگاه تکرار نشده و نخواهد شد آنچه روی داده و در حال رخ نمودن است پیراسته شدن ایده های بشری از ناراستی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارد بزرگ : هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : همواره بین خود و همسرت بازه ای (فاصله ای) را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، با خود بگویم اینبار کار نا پایان را بسر می آورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اُرد بزرگ : هرگز به کودکتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب آموزش دهید چون با داشتن ادب ، او و شما همیشه از مهر آدمیان برخوردار خواهید بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران