0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی به آدمهای بی خردی که همیشه در زندگیشان اشتباه می کنند تاوانی دهشتناک دارد و اگر این رویداد رخ داد سرد و سخت باشید همچون کوه ، که مار به دور گردنتان چنبره زده است . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه داشتن ویژه گی آدمهای کارآمد است . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین آدمیان آنانیند که با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان مبر كه ديگران تورابه آرمانت خواهندرساند.اُرد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرين به دلي كه آه ستمديدگان رانميشنود و دستگير آدميان نميشود.ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرين به دلي كه آه ستمديدگان رانميشنود و دستگير آدميان نميشود.ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . . (حکیم ارد بزرگ)

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی به آدمهای بی خردی که همیشه در زندگیشان اشتباه می کنند تاوانی دهشتناک دارد و اگر این رویداد رخ داد سرد و سخت باشید همچون کوه ، که مار به دور گردنتان چنبره زده است . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه داشتن ویژه گی آدمهای کارآمد است . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین آدمیان آنانیند که با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان مبر كه ديگران تورابه آرمانت خواهندرساند.اُرد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرين به دلي كه آه ستمديدگان رانميشنود و دستگير آدميان نميشود.ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرين به دلي كه آه ستمديدگان رانميشنود و دستگير آدميان نميشود.ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . . (حکیم ارد بزرگ)

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران