0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو  ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، پیشکشی است  برای شاد زیستن . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو  ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، پیشکشی است  برای شاد زیستن . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ ارد بزرگ

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران