0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهایش کنیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهایش کنیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ