0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوهستان ها هم رامشگاه  آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه خود را عاری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر گفتگو کنید . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش گران میهن ،  زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد   . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، داشته است نه تباه شده . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ارزش نگاه دوست زمانی پی می بری که در بند دشمنان و بدسگالان باشی . ارد بزرگس

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوهستان ها هم رامشگاه  آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه خود را عاری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر گفتگو کنید . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش گران میهن ،  زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد   . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، داشته است نه تباه شده . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ارزش نگاه دوست زمانی پی می بری که در بند دشمنان و بدسگالان باشی . ارد بزرگس

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران