0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . ارد برگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . ارد برگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . ارد بزرگ

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران