0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم  . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فریست زندگی را آنگاه که : برآزندگان را نشناسی ؟ و در خود بپیچی ؟ . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سامان از پس ساختار درست هویدا می گردد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین هر روز هزاران هزار  گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم  . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فریست زندگی را آنگاه که : برآزندگان را نشناسی ؟ و در خود بپیچی ؟ . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سامان از پس ساختار درست هویدا می گردد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین هر روز هزاران هزار  گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران