0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ریختن . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود. ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت ، يک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ريختن . "توماس اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر می‌‌شود توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعنى يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن "اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست حتی ساعتی که از کار افتاده در روز ۲ بار ساعت را درست نشان میدهد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی که از کار افتاده است ؛ دو بار در روز ، زمان را درست نشان می دهد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سر چشمه میگیرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کار را از همان جایی که دگران رهایش کرده اند،آغاز کرده و دنبال میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ریختن . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود. ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت ، يک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ريختن . "توماس اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر می‌‌شود توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعنى يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن "اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست حتی ساعتی که از کار افتاده در روز ۲ بار ساعت را درست نشان میدهد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی که از کار افتاده است ؛ دو بار در روز ، زمان را درست نشان می دهد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سر چشمه میگیرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کار را از همان جایی که دگران رهایش کرده اند،آغاز کرده و دنبال میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند