0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ریختن . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود. ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت ، يک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ريختن . "توماس اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر می‌‌شود توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعنى يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن "اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست حتی ساعتی که از کار افتاده در روز ۲ بار ساعت را درست نشان میدهد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی که از کار افتاده است ؛ دو بار در روز ، زمان را درست نشان می دهد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سر چشمه میگیرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کار را از همان جایی که دگران رهایش کرده اند،آغاز کرده و دنبال میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ریختن . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود. ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ادیسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت ، يک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ريختن . "توماس اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر می‌‌شود توماس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعنى يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن "اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست حتی ساعتی که از کار افتاده در روز ۲ بار ساعت را درست نشان میدهد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی که از کار افتاده است ؛ دو بار در روز ، زمان را درست نشان می دهد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سر چشمه میگیرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کار را از همان جایی که دگران رهایش کرده اند،آغاز کرده و دنبال میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران