0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ابوعلی سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، هزار و یک خطا کرده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگان‌اند که فرصت مراجعه به‌عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به‌دست بیاورند حاضر نیستند که اشتباهات و لغزش‌های آنان را اصلاح و جبران نمایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند.در صورتی‌که از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی ،صدای خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که دانش می آراید راستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بالاتر از علم است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ابوعلی سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، هزار و یک خطا کرده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگان‌اند که فرصت مراجعه به‌عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به‌دست بیاورند حاضر نیستند که اشتباهات و لغزش‌های آنان را اصلاح و جبران نمایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند.در صورتی‌که از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی ،صدای خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که دانش می آراید راستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بالاتر از علم است.