0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری . آندره ژید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من، ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و درصدد نباشيم آن را دوست بداريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي خوشبختي، امروز و فردا نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين شادي، جدايي از عشق ورزيدن، بيان كردن و نشان دادن عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس مي كنم پس هستم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری . آندره ژید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من، ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و درصدد نباشيم آن را دوست بداريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي خوشبختي، امروز و فردا نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين شادي، جدايي از عشق ورزيدن، بيان كردن و نشان دادن عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس مي كنم پس هستم.