0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند راه و رسم زندگانی را بیاموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه که هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت یك باغبان، باغ او است و بهشت یك نجار، میز كارگاه او می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته ها و آگاهی های ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مرد بزرگ عمل، به یك شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیك باشد تا به یك مؤلف دایره المعارف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه كه برای یك شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی عبث و بیهوده است كه انسان از طبیعت چیزی را بخواهد كه به او داده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه كارت به انجام نرسیده، نباید از راهی كه برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر كاری به امكان و عملی بودن آن كار ایمان داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است كه توانایی و قدرت آن را دارد كه برای یك زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه در پی چیزی است كه از او دوری می جوید و رد می كند چیزی را كه به او تسلیم می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراوانی دچار كاستی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند راه و رسم زندگانی را بیاموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه که هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت یك باغبان، باغ او است و بهشت یك نجار، میز كارگاه او می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته ها و آگاهی های ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مرد بزرگ عمل، به یك شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیك باشد تا به یك مؤلف دایره المعارف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه كه برای یك شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی عبث و بیهوده است كه انسان از طبیعت چیزی را بخواهد كه به او داده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه كارت به انجام نرسیده، نباید از راهی كه برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر كاری به امكان و عملی بودن آن كار ایمان داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است كه توانایی و قدرت آن را دارد كه برای یك زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه در پی چیزی است كه از او دوری می جوید و رد می كند چیزی را كه به او تسلیم می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراوانی دچار كاستی می شود.