0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواري ] را در سراسر وجود خود احساس مي كند، چه ترسي ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بشري مي تواند در ژرفاي انديشه ي خود پناهگاهي بسازد و در آن جاي امن، هر گلوله ي سنگين و گران و هر سخن نابجا و نيشدار و مسمومي را ناچيز شمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از كتابهاي آسماني، شريف ترين و ثمربخشترين كتابها بيوگرافي و شرح حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي باطني ما است، به نظر، حقيقت محض و هر آنچه بر خلاف ميل ما باشد باعث خشم مان مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اندیشه و هوش و ادراکی غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود نسبت به کسی که سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد کنید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواري ] را در سراسر وجود خود احساس مي كند، چه ترسي ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بشري مي تواند در ژرفاي انديشه ي خود پناهگاهي بسازد و در آن جاي امن، هر گلوله ي سنگين و گران و هر سخن نابجا و نيشدار و مسمومي را ناچيز شمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از كتابهاي آسماني، شريف ترين و ثمربخشترين كتابها بيوگرافي و شرح حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي باطني ما است، به نظر، حقيقت محض و هر آنچه بر خلاف ميل ما باشد باعث خشم مان مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ا�� اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اندیشه و هوش و ادراکی غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود نسبت به کسی که سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد کنید