0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت، هيچ چيزي براي فرمانبران و زيردستان آنقدر باعث دلسردي و دلسوختگي از كار نمي شود كه داشتن يك مدير سست عنصر و دو دل و دورو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين ويژگي مورد نياز يك مدير، داشتن اراده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كاري ممكن نيست براي مملكت انجام گيرد، مگر اينكه هوي و هوس و خواهش هاي نفساني و هيجان هاي روحي مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتي راه نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر نمي خواهد در مرحله ي عشق و محبت خسته شود، بايد با حسن نيت، اهميت مقامي را كه عشق در زندگاني و حيات يك زن دارد درك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته مي شود و چيزي كه در معماري بسيار خطرناك است در اداره ي امور عمومي آسان به نتيجه مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرمردان بسيارند و براي برگزيدن و بهره گيري از آنها نبايد دنبال شناسنامه و تاريخ ولادت آنها رفت و كهن ترين آنها را برگزيد، بلكه بايد به دنبال بهترين آنها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون وجود وجود فرمانده ي شايسته و سزاوار، عيچ عمل نظامي، هيچ حيات ملي و هيچ زندگاني اجتماعي وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعي وقتي درست رهبري نگردد دچار آشفتگي و بي نظمي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بشر هيچ گاه نمي توانند به اقدامي مفيد مبادرت ورزند و به عملي مشترك دست زنند، مگر اينكه يكي از ميان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوي هدف مشترك رهبري كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بين برنده ي كسالت و عيب و نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه اي از حالت تاثر و هيجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست، زيرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقيم مي ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبيات نيز مانند عشق نمي توان به گزينش ديگري اعتماد كرد. بايد كه مؤمن و معتقد و وفادار باشيم نسبت به آنچه كه طبع و انديشه ي ما مي پسندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر انديشه و هوش و ادراكي، غذاي ويژه ي خودش را بايد تجويز كرد كه مطابق با اشتهاي آن انديشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش اين نيست كه متخصص و اهل فن تحويل بدهد، بلكه هدف آموزش اين است كه فكر و هوش عالي بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت، هيچ چيزي براي فرمانبران و زيردستان آنقدر باعث دلسردي و دلسوختگي از كار نمي شود كه داشتن يك مدير سست عنصر و دو دل و دورو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين ويژگي مورد نياز يك مدير، داشتن اراده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كاري ممكن نيست براي مملكت انجام گيرد، مگر اينكه هوي و هوس و خواهش هاي نفساني و هيجان هاي روحي مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتي راه نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر نمي خواهد در مرحله ي عشق و محبت خسته شود، بايد با حسن نيت، اهميت مقامي را كه عشق در زندگاني و حيات يك زن دارد درك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته مي شود و چيزي كه در معماري بسيار خطرناك است در اداره ي امور عمومي آسان به نتيجه مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرمردان بسيارند و براي برگزيدن و بهره گيري از آنها نبايد دنبال شناسنامه و تاريخ ولادت آنها رفت و كهن ترين آنها را برگزيد، بلكه بايد به دنبال بهترين آنها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون وجود وجود فرمانده ي شايسته و سزاوار، عيچ عمل نظامي، هيچ حيات ملي و هيچ زندگاني اجتماعي وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعي وقتي درست رهبري نگردد دچار آشفتگي و بي نظمي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بشر هيچ گاه نمي توانند به اقدامي مفيد مبادرت ورزند و به عملي مشترك دست زنند، مگر اينكه يكي از ميان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوي هدف مشترك رهبري كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بين برنده ي كسالت و عيب و نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه اي از حالت تاثر و هيجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست، زيرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقيم مي ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبيات نيز مانند عشق نمي توان به گزينش ديگري اعتماد كرد. بايد كه مؤمن و معتقد و وفادار باشيم نسبت به آنچه كه طبع و انديشه ي ما مي پسندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر انديشه و هوش و ادراكي، غذاي ويژه ي خودش را بايد تجويز كرد كه مطابق با اشتهاي آن انديشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش اين نيست كه متخصص و اهل فن تحويل بدهد، بلكه هدف آموزش اين است كه فكر و هوش عالي بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.