0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پير شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدي ها و معايب پيري، كه در پايان زندگاني ما، يعني دوره ي نيكبختي و خوشبختي ما پا به عرصه ي ظهور مي گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه ديروز انجام شده است امروز نيز مي توان انجام داد، اما آنچه كه انجام نشده براي هميشه از دست به در شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكي و نرمي و ظرافت آن است كه انسان هيچ گاه ورزش را ترك نكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگاني، يك نمايش و سينماي هميشگي است. تماشاچيان صحنه ي زندگاني يكي پس از ديگري برمي خيزند و از سينماي زندگاني بيرون مي روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگوني هاي پرشتاب و نوآوريهاي شگفت انگيز دليل پيروزي جواني است و استقامت و پايداري، ثبات و استحكام سنن و عادت ها، دليل بر حيثيت و شرف پيري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پير تا زماني كه قدرت آن را دارد كه طعمه اي به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ رهبري نمي تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اينكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار اشخاص كم و نادري هستند كه با سرشت هاي مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بي مدعي ] كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بيان ديگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اينكه انسان را دوست بدارند، اين است كه او دوست بدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدير واقعي و حقيقي به بشريت اعتماد نمي كند، اما به چند تن از مردان به تمامي اعتماد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا عده ي اندك شماري يافت مي شوند كه مي توان به آنها اعتماد كرد؛ بايد گشت و اينها را يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عامل زمان آنقدر مهم است كه بايد تنها عامل روشن و فرضيه ي اساسي و اصلي براي پاسخ به مسأله قرار گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ هميشه فرمانده ي خود را سرمشق عمل خويش قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغي كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زماني به حال خود رها شود، همه ي آن را علف هاي هرزه و بد فرا مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مدير حقيقي هيچگاه گمان و باور ندارد كه يك هدف كه برآورده شد، ديگر همه ي كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمود شخصي همان ميزان حكومت مي كند كه خود شخص

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پير شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدي ها و معايب پيري، كه در پايان زندگاني ما، يعني دوره ي نيكبختي و خوشبختي ما پا به عرصه ي ظهور مي گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه ديروز انجام شده است امروز نيز مي توان انجام داد، اما آنچه كه انجام نشده براي هميشه از دست به در شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكي و نرمي و ظرافت آن است كه انسان هيچ گاه ورزش را ترك نكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگاني، يك نمايش و سينماي هميشگي است. تماشاچيان صحنه ي زندگاني يكي پس از ديگري برمي خيزند و از سينماي زندگاني بيرون مي روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگوني هاي پرشتاب و نوآوريهاي شگفت انگيز دليل پيروزي جواني است و استقامت و پايداري، ثبات و استحكام سنن و عادت ها، دليل بر حيثيت و شرف پيري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پير تا زماني كه قدرت آن را دارد كه طعمه اي به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ رهبري نمي تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اينكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار اشخاص كم و نادري هستند كه با سرشت هاي مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بي مدعي ] كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بيان ديگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اينكه انسان را دوست بدارند، اين است كه او دوست بدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدير واقعي و حقيقي به بشريت اعتماد نمي كند، اما به چند تن از مردان به تمامي اعتماد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا عده ي اندك شماري يافت مي شوند كه مي توان به آنها اعتماد كرد؛ بايد گشت و اينها را يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عامل زمان آنقدر مهم است كه بايد تنها عامل روشن و فرضيه ي اساسي و اصلي براي پاسخ به مسأله قرار گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ هميشه فرمانده ي خود را سرمشق عمل خويش قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغي كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زماني به حال خود رها شود، همه ي آن را علف هاي هرزه و بد فرا مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مدير حقيقي هيچگاه گمان و باور ندارد كه يك هدف كه برآورده شد، ديگر همه ي كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمود شخصي همان ميزان حكومت مي كند كه خود شخص