0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كتابها و رمان هاي عاشقانه آنهايي هستند كه به آنها كه سزاوار حقيقي محبت و عشق اند، راه و رسم زندگاني را بياموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد براي دور كردن مرد از شغل اش برآيد، جز اينكه كينه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتيجه ي ديگري نمي گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه سزاوار گرفتن نام "مردي" باشد به كار خود بيش از همه ي جهان و حتا بيش از هر زني كه او را دوست مي دارد عشق مي ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستايش، خود گونه اي از هديه و ارمغان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه در دسترس و معرض ديد و همنشيني قرار ندارد آسان مي تواند مورد تحسين و ستايش قرار گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه در پي چيزي است كه از او دوري مي جويد و رد مي كند چيزي را كه به او تسليم مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشيد! دوست داشتن و عشق ورزيدن را بايد احساس كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين خلق و خوي، بردباري و متانت و به ويژه، خوش منشي و شوخ طبعي است كه توانايي و قدرت آن را دارد كه براي يك زن و شوهر خوشبختي فوق العاده به بار آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبايد در هر كاري به امكان و عملي بودن آن كار ايمان داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه كارت به انجام نرسيده، نبايد از راهي كه برگزيده اي، از انحراف و تغيير جهت روي برتابي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي عبث و بيهوده است كه انسان از طبيعت چيزي را بخواهد كه به او داده نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بخواهد همه كاره باشد هيچ كاره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي مرد عمل، انديشه با عمل درهم است، همان گونه كه براي يك شاعر، انديشه با تصوير و نشانه هاي درهم و مربوط مي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد بزرگ عمل، به يك شاعر بايستي بسيار بيشتر نزديك باشد تا به يك مؤلف دايره المعارف...

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كتابها و رمان هاي عاشقانه آنهايي هستند كه به آنها كه سزاوار حقيقي محبت و عشق اند، راه و رسم زندگاني را بياموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد براي دور كردن مرد از شغل اش برآيد، جز اينكه كينه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتيجه ي ديگري نمي گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه سزاوار گرفتن نام "مردي" باشد به كار خود بيش از همه ي جهان و حتا بيش از هر زني كه او را دوست مي دارد عشق مي ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستايش، خود گونه اي از هديه و ارمغان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه در دسترس و معرض ديد و همنشيني قرار ندارد آسان مي تواند مورد تحسين و ستايش قرار گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه در پي چيزي است كه از او دوري مي جويد و رد مي كند چيزي را كه به او تسليم مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشيد! دوست داشتن و عشق ورزيدن را بايد احساس كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين خلق و خوي، بردباري و متانت و به ويژه، خوش منشي و شوخ طبعي است كه توانايي و قدرت آن را دارد كه براي يك زن و شوهر خوشبختي فوق العاده به بار آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبايد در هر كاري به امكان و عملي بودن آن كار ايمان داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه كارت به انجام نرسيده، نبايد از راهي كه برگزيده اي، از انحراف و تغيير جهت روي برتابي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي عبث و بيهوده است كه انسان از طبيعت چيزي را بخواهد كه به او داده نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بخواهد همه كاره باشد هيچ كاره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي مرد عمل، انديشه با عمل درهم است، همان گونه كه براي يك شاعر، انديشه با تصوير و نشانه هاي درهم و مربوط مي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد بزرگ عمل، به يك شاعر بايستي بسيار بيشتر نزديك باشد تا به يك مؤلف دايره المعارف...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران