0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن خوب، وزير دارايي خوبي براي خانه است و در اثر لطف و مهرباني و بينايي و بينش او است كه بودجه ي خانه هميشه در تعادل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت يك باغبان، باغ او است و بهشت يك نجار، ميز كارگاه او مي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرور و مسرت بسيار زياد به دست آمده از كار خوب به حدي است كه مي تواند جانشين تمام مسرت ها و خوشي هاي جهان گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازداري نقشي است كه حاضر جوابي و دانايي ويژه ي خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگيز و شعف [ =شادماني ] آميز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رازداري، مسرت و سرور ويژه ي خودش نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه انسان گمان مي كند وجودش مي تواند براي جلوگيري از خطا و اشتباه مفيد باشد بايد در پست خود باقي بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل، كسي كه خود را مي گذارد تا بخورند اش، خورده مي شود و مي ميرد، بدون اينكه اثري از خود بر جاي گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي همگان، حكومت كردن بر خانه از هر جاي ديگر و هر امر ديگري دشوارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عشق بزرگ، به موجودات بسيار ساده قدرت و قابليت تيزهوشي، از خودگذشتگي و اعتماد و اطمينان خاص مي بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نياز به تجزيه كننده ندارد، بلكه براي بيان نيازمند شاعر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما دلدار خود را با ويژگي هاي خاص خودش برگزيده ايم، بايد بگذاريم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين رمز خسته نشدن، طبيعي بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد و ذوق هميشه براي زن و شوهر، تازگي و تجدد و تنوع پايدار و هميشگي ايجاد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه هر چيز تازه اي، جذابيت و تمايل بيشتري دارد، در برابر، از قابليت فناپذيري بيشتري نيز برخوردار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه با عشق و محبت آغاز مي گردد، لذت بخش و سرورآميز است، اما عشقي كه با كار آميخته شود لذت اش بيشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از موارد اساسي آيين دلبري اين است كه شخصي كه مي خواهد محبوب باشد بايد وقت بيشتري را صرف تربيت و فرهنگ خويش نمايد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن خوب، وزير دارايي خوبي براي خانه است و در اثر لطف و مهرباني و بينايي و بينش او است كه بودجه ي خانه هميشه در تعادل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت يك باغبان، باغ او است و بهشت يك نجار، ميز كارگاه او مي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرور و مسرت بسيار زياد به دست آمده از كار خوب به حدي است كه مي تواند جانشين تمام مسرت ها و خوشي هاي جهان گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازداري نقشي است كه حاضر جوابي و دانايي ويژه ي خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگيز و شعف [ =شادماني ] آميز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رازداري، مسرت و سرور ويژه ي خودش نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه انسان گمان مي كند وجودش مي تواند براي جلوگيري از خطا و اشتباه مفيد باشد بايد در پست خود باقي بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل، كسي كه خود را مي گذارد تا بخورند اش، خورده مي شود و مي ميرد، بدون اينكه اثري از خود بر جاي گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي همگان، حكومت كردن بر خانه از هر جاي ديگر و هر امر ديگري دشوارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عشق بزرگ، به موجودات بسيار ساده قدرت و قابليت تيزهوشي، از خودگذشتگي و اعتماد و اطمينان خاص مي بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نياز به تجزيه كننده ندارد، بلكه براي بيان نيازمند شاعر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما دلدار خود را با ويژگي هاي خاص خودش برگزيده ايم، بايد بگذاريم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين رمز خسته نشدن، طبيعي بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد و ذوق هميشه براي زن و شوهر، تازگي و تجدد و تنوع پايدار و هميشگي ايجاد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه هر چيز تازه اي، جذابيت و تمايل بيشتري دارد، در برابر، از قابليت فناپذيري بيشتري نيز برخوردار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه با عشق و محبت آغاز مي گردد، لذت بخش و سرورآميز است، اما عشقي كه با كار آميخته شود لذت اش بيشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از موارد اساسي آيين دلبري اين است كه شخصي كه مي خواهد محبوب باشد بايد وقت بيشتري را صرف تربيت و فرهنگ خويش نمايد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران