0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی میکنند ،محیط را به شکل خود دراورند،به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتها و نام آوریهایی كه زاده ی یك لحظه از عمر اند در یك لحظه از زمان فنا می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار اشخاص كم و نادری هستند ك�� با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بیان دیگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه بخواهد همه كاره باشد هیچ كاره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است كه هرچه بیشتر در كندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی از موارد اساسی آیین دلبری این است كه شخصی كه می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت  را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل، كسی كه خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینكه اثری از خود بر جای گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغی كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود، همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اینكه انسان را دوست بدارند، این است كه او دوست بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی میکنند ،محیط را به شکل خود دراورند،به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتها و نام آوریهایی كه زاده ی یك لحظه از عمر اند در یك لحظه از زمان فنا می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار اشخاص كم و نادری هستند كه با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بیان دیگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه بخواهد همه كاره باشد هیچ كاره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است كه هرچه بیشتر در كندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی از موارد اساسی آیین دلبری این است كه شخصی كه می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت  را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل، كسی كه خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینكه اثری از خود بر جای گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغی كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود، همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اینكه انسان را دوست بدارند، این است كه او دوست بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.