0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه كه دنیای كوچك كاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد كه یك رجل دولتی برجسته ای كه توانسته مملكتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ آموزشی بدون كاردانی مناسب نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان میزان و مقدار كمی از امور را كامل فرا گیرد تا اینكه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری كه با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی كه با كار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش این نیست كه متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلكه هدف آموزش این است كه فكر و هوش عالی بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، كه در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیكبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عملی كه برای جوان گردانیدن و بازدارندگی از آشكار شدن پیری باشد یك عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیرانه سر نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد كه مهرورزی ایام جوانی، صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافی نیست، زیرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقیم می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بین برنده ی كسالت و عیب و نیاز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی كه در معماری بسیار خطرناك است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه كه دنیای كوچك كاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد كه یك رجل دولتی برجسته ای كه توانسته مملكتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ آموزشی بدون كاردانی مناسب نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان میزان و مقدار كمی از امور را كامل فرا گیرد تا اینكه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری كه با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی كه با كار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش این نیست كه متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلكه هدف آموزش این است كه فكر و هوش عالی بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، كه در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیكبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عملی كه برای جوان گردانیدن و بازدارندگی از آشكار شدن پیری باشد یك عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیرانه سر نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد كه مهرورزی ایام جوانی، صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافی نیست، زیرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقیم می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بین برنده ی كسالت و عیب و نیاز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی كه در معماری بسیار خطرناك است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد.