0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش، خود گونه ای از هدیه و ارمغان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی كه سزاوار گرفتن نام "مردی" باشد به كار خود بیش از همه ی جهان و حتی بیش از هر زنی كه او را دوست می دارد عشق می ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد برای دور كردن مرد از شغل اش برآید، جز اینكه كینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین كتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند كه به آنها كه سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد، در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر، تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نیاز به تجزیه كننده ندارد، بلكه برای بیان نیازمند شاعر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق می ورزد، می فهمد كه اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای كار كردن كافی نیست كه انسان پشت یك میز بنشیند، بلكه باید خود را در هنگام كار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه انسان گمان می كند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازداری نقشی است كه حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف  آمیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از كار خوب به حدی است كه می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش، خود گونه ای از هدیه و ارمغان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی كه سزاوار گرفتن نام "مردی" باشد به كار خود بیش از همه ی جهان و حتی بیش از هر زنی كه او را دوست می دارد عشق می ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد برای دور كردن مرد از شغل اش برآید، جز اینكه كینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین كتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند كه به آنها كه سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد، در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر، تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نیاز به تجزیه كننده ندارد، بلكه برای بیان نیازمند شاعر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق می ورزد، می فهمد كه اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای كار كردن كافی نیست كه انسان پشت یك میز بنشیند، بلكه باید خود را در هنگام كار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه انسان گمان می كند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازداری نقشی است كه حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف  آمیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از كار خوب به حدی است كه می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.