0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شما نيز مي توانيم زندگاني خود را به شكل يكي از اين افسانه ها در آوريم، به شرط اينكه شهامت داشته باشيم و بدانيم كه قادريم اختيار رخدادهايي را كه در زندگيمان روي مي دهد، به دست گيريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانهاي تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چيزي جلب كنيم كه از آن وحشت داريم، به يقين همان بلايي كه از آن مي ترسيم، بر سرمان مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه ديگران از شما درخواست كمك مي‌كنند، بهتر است به آنها كمك كنيد، نه اينكه شما نيز از آنها كمك بخواهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد، به ياد آوريد كه از اين موانع ، پيش تر هم در زندگي تان بوده است و بر آنها چيره گشته و موفق شده ايد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه گمان نمي‌كنيد به شما و هويت‌تان توهين شده است، مي‌توانيد نيرومندانه‌‌تر به كنش بپردازيد و شرايط را در دست بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روش ديگري براي نگريستن به آنچه پيش آمده، وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز را هر اندازه كه نازك ببريد و ورقه ورقه كنيد، باز هم ورقه‌هاي ايجاد شده، هر كدام دو رو و دو سو خواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشداوري درباره‌ي هويت ديگران، هر گونه ارتباط ميان شما و آنها را از بين خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه حواس خود را به هر چيزي متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مراقب سلامتي خود نباشيد، به سختي مي توانيد از عواطف خود بهره مند گرديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هدف دوستان، آشنايان و نزديكان خود را زير سؤال نبريد؛ بكوشيد همواره به سوي دنياي آنها پل بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه نمي‌دانيد چه چيزي حال‌تان را خوب مي‌كند، نمي‌توانيد به حال خوب برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآشفتگي‌ها و خشم‌هاي ما برخاسته از چَم و مفهومي است كه به پيشامدها، رويدادها و رخدادها نسبت مي‌دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي در زندگي، كاميابي در برقراري ارتباط با خودتان و آفرينش مفاهيمي است كه پشتيبان‌تان بوده و به شما نيروي بيشتري ببخشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شما نيز مي توانيم زندگاني خود را به شكل يكي از اين افسانه ها در آوريم، به شرط اينكه شهامت داشته باشيم و بدانيم كه قادريم اختيار رخدادهايي را كه در زندگيمان روي مي دهد، به دست گيريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانهاي تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چيزي جلب كنيم كه از آن وحشت داريم، به يقين همان بلايي كه از آن مي ترسيم، بر سرمان مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه ديگران از شما درخواست كمك مي‌كنند، بهتر است به آنها كمك كنيد، نه اينكه شما نيز از آنها كمك بخواهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد، به ياد آوريد كه از اين موانع ، پيش تر هم در زندگي تان بوده است و بر آنها چيره گشته و موفق شده ايد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه گمان نمي‌كنيد به شما و هويت‌تان توهين شده است، مي‌توانيد نيرومندانه‌‌تر به كنش بپردازيد و شرايط را در دست بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روش ديگري براي نگريستن به آنچه پيش آمده، وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز را هر اندازه كه نازك ببريد و ورقه ورقه كنيد، باز هم ورقه‌هاي ايجاد شده، هر كدام دو رو و دو سو خواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشداوري درباره‌ي هويت ديگران، هر گونه ارتباط ميان شما و آنها را از بين خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه حواس خود را به هر چيزي متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مراقب سلامتي خود نباشيد، به سختي مي توانيد از عواطف خود بهره مند گرديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هدف دوستان، آشنايان و نزديكان خود را زير سؤال نبريد؛ بكوشيد همواره به سوي دنياي آنها پل بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه نمي‌دانيد چه چيزي حال‌تان را خوب مي‌كند، نمي‌توانيد به حال خوب برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآشفتگي‌ها و خشم‌هاي ما برخاسته از چَم و مفهومي است كه به پيشامدها، رويدادها و رخدادها نسبت مي‌دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي در زندگي، كاميابي در برقراري ارتباط با خودتان و آفرينش مفاهيمي است كه پشتيبان‌تان بوده و به شما نيروي بيشتري ببخشد.