0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهايت قدرت در اين است كه نتايج مورد نظر خود را به دست آوريد و در عين حال به ديگران ارج بگذاريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي معجزه آسايي كه بزرگترين رؤياها و آرزوهاي ما را برآورده مي سازد، در درون همه ي ما نهفته است؛ وقت آن است كه اين نيرو را آزاد كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفي كه به سوي آن مي رويد و آنچه داريد، معيار حقيقي موفقيت شما نيست. به نظر من، موفقيت، جريان مداومي است كه طي آن، مشتاق و آرزومند موفقيت هاي بيشتري هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه به بزرگي مي رسند كساني هستند كه شكست برايشان قابل درك نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سرنوشت ما را مشخص مي كند، شرايط زندگي نيست، بلكه تصميم هاي ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد موفقيت در نگه داشتن حد و اندازه براي هر چيز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و هيجان شما ناشي از هدفهاي زندگي تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي عواطف نيرو بخش، حالت هايي از بيان عشق و محبت هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين خواست خداوند است كه آرزوي درست دل هر انساني را برآورد. چه بسيار پيش آمده كه آدمي با ديدن عيبهاي خودش در ديگران شفا يافته است. موفقيت پيش رفتن است، نه به پايان رسيدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي ما ارزشمنديم و همگي هدايايي از جانب خداوند هستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت، نتيجه ي تشخيص درست است؛ تشخيص درست، نتيجه ي تجربه است؛ تجربه نيز اغلب نتيجه ي تشخيص نادرست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچكترين تحول همانند سنگ ريزه اي است كه به درون بركه اي پرتاب مي شود و امواج بسياري به گرد آن شكل مي گيرند. سنگ ريزه ي آگاهي نيز با بركه ي ذهن ما چنين كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت نيز ناشي از آغازگري و ابتكار، پشتكار و بيان روشن عشق و محبت ژرف قلبي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با اتكا به يك رفتار نادرست، همه‌ي هويت و منش افراد را زير سؤال نبريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابط ميان انسانها زماني از هم مي‌پاشد كه هر دو سوي درگير در يك رابطه نسبت به امر، پيشامد، رويداد يا يك پديده‌، دو نگرش بسيار متفاوت [=ديگرگون] داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد هاي نهفته درون خود را كشف و شكوفا كنيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهايت قدرت در اين است كه نتايج مورد نظر خود را به دست آوريد و در عين حال به ديگران ارج بگذاريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي معجزه آسايي كه بزرگترين رؤياها و آرزوهاي ما را برآورده مي سازد، در درون همه ي ما نهفته است؛ وقت آن است كه اين نيرو را آزاد كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفي كه به سوي آن مي رويد و آنچه داريد، معيار حقيقي موفقيت شما نيست. به نظر من، موفقيت، جريان مداومي است كه طي آن، مشتاق و آرزومند موفقيت هاي بيشتري هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه به بزرگي مي رسند كساني هستند كه شكست برايشان قابل درك نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سرنوشت ما را مشخص مي كند، شرايط زندگي نيست، بلكه تصميم هاي ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد موفقيت در نگه داشتن حد و اندازه براي هر چيز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و هيجان شما ناشي از هدفهاي زندگي تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي عواطف نيرو بخش، حالت هايي از بيان عشق و محبت هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين خواست خداوند است كه آرزوي درست دل هر انساني را برآورد. چه بسيار پيش آمده كه آدمي با ديدن عيبهاي خودش در ديگران شفا يافته است. موفقيت پيش رفتن است، نه به پايان رسيدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي ما ارزشمنديم و همگي هدايايي از جانب خداوند هستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت، نتيجه ي تشخيص درست است؛ تشخيص درست، نتيجه ي تجربه است؛ تجربه نيز اغلب نتيجه ي تشخيص نادرست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچكترين تحول همانند سنگ ريزه اي است كه به درون بركه اي پرتاب مي شود و امواج بسياري به گرد آن شكل مي گيرند. سنگ ريزه ي آگاهي نيز با بركه ي ذهن ما چنين كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت نيز ناشي از آغازگري و ابتكار، پشتكار و بيان روشن عشق و محبت ژرف قلبي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با اتكا به يك رفتار نادرست، همه‌ي هويت و منش افراد را زير سؤال نبريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابط ميان انسانها زماني از هم مي‌پاشد كه هر دو سوي درگير در يك رابطه نسبت به امر، پيشامد، رويداد يا يك پديده‌، دو نگرش بسيار متفاوت [=ديگرگون] داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد هاي نهفته درون خود را كشف و شكوفا كنيد