0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصورات دروني ما مطابق با ثبت دقيق رخدادها نيست، بلكه رخدادهاي مورد نظر، از صافي باورهاي خاص فرد، برداشتها، ارزشها و پيش فرض هاي وي مي گذرند تا ثبت گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق مي توانند خود را در چنان حالت روحي قرار دهند كه آن حالت به آنها قدرت و دلگرمي بدهد تا به اهداف خود دست يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحيه، مجموعه ي ميليونها جريان عصبي است كه در درون ما رخ مي دهد؛ به عبارت ديگر، جمع كل تجربه هاي ما در هر لحظه از زمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خانه اش شيشه اي است، سنگ پرتاب نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمادگي داشتن و استفاده از فرصتها رويهم رفته چيزي را به وجود مي آورند كه آن را خوشبختي مي ناميم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه هايي كه ديگران تنظيم كنند هميشه به كار شما نخواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمايش و خطا بسيار خوب است، تنها يك عيب دارد: مقدار زيادي از سرمايه اي كه همه ي ما كم داريم، يعني زمان، در اين راه صرف مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درك ارزشها يكي از حساس ترين كليدهاي نيل به پيشرفت و كاميابي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش، پيشداوري اساسي، اخلاقي و عملي است در مورد اينكه چه چيزهايي از اهميت برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگي نيرو و رنگ و معنا مي بخشد. هيچ عظمتي بدون عشقي بزرگ به دست نمي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه موفق هستند، آمادگي تغيير و قابليت انعطاف دارند؛ تا جايي كه بتوانند زندگي دلخواه خود را فراهم نمايند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جسم شما زنده، پر تحرك و شاد باشد، روحيات شما نيز از آن پيروي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فكر و انديشه ي مثبت به تنهايي كارساز بود، بايستي همه در كودكي اسبهاي كوچك داشته و اكنون نيز زندگي رويايي داشته باشيم؛ هر موفقيت بزرگ با عمل به دست مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مدرن، دانستنيها، ابزار قدرتمندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عصر اطلاعات [ =دانستنيها ] زندگي مي كنيم؛ نمودار درجه اول فرهنگ ما ديگر صنعت نيست، بلكه ارتباطات است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصورات دروني ما مطابق با ثبت دقيق رخدادها نيست، بلكه رخدادهاي مورد نظر، از صافي باورهاي خاص فرد، برداشتها، ارزشها و پيش فرض هاي وي مي گذرند تا ثبت گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق مي توانند خود را در چنان حالت روحي قرار دهند كه آن حالت به آنها قدرت و دلگرمي بدهد تا به اهداف خود دست يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحيه، مجموعه ي ميليونها جريان عصبي است كه در درون ما رخ مي دهد؛ به عبارت ديگر، جمع كل تجربه هاي ما در هر لحظه از زمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خانه اش شيشه اي است، سنگ پرتاب نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمادگي داشتن و استفاده از فرصتها رويهم رفته چيزي را به وجود مي آورند كه آن را خوشبختي مي ناميم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه هايي كه ديگران تنظيم كنند هميشه به كار شما نخواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمايش و خطا بسيار خوب است، تنها يك عيب دارد: مقدار زيادي از سرمايه اي كه همه ي ما كم داريم، يعني زمان، در اين راه صرف مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درك ارزشها يكي از حساس ترين كليدهاي نيل به پيشرفت و كاميابي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش، پيشداوري اساسي، اخلاقي و عملي است در مورد اينكه چه چيزهايي از اهميت برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگي نيرو و رنگ و معنا مي بخشد. هيچ عظمتي بدون عشقي بزرگ به دست نمي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه موفق هستند، آمادگي تغيير و قابليت انعطاف دارند؛ تا جايي كه بتوانند زندگي دلخواه خود را فراهم نمايند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جسم شما زنده، پر تحرك و شاد باشد، روحيات شما نيز از آن پيروي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فكر و انديشه ي مثبت به تنهايي كارساز بود، بايستي همه در كودكي اسبهاي كوچك داشته و اكنون نيز زندگي رويايي داشته باشيم؛ هر موفقيت بزرگ با عمل به دست مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مدرن، دانستنيها، ابزار قدرتمندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عصر اطلاعات [ =دانستنيها ] زندگي مي كنيم؛ نمودار درجه اول فرهنگ ما ديگر صنعت نيست، بلكه ارتباطات است