0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بسيار موفق كساني نيستند كه هرگز شكست نمي خورند، بلكه اگر نتيجه ي به دست آمده، با چشم داشت آنها يكسان نبود، از آن درس مي گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر ميزان هم كه به چيزي باور داشته باشيم، باز هم لازم است كه دريچه هاي ذهن خود را به روي باورها و امكانات ديگر باز بگذاريم و هميشه براي يادگيري مطالب تازه تر آمادگي داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتايج تازه ناشي از كارهاي تازه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروز تا اكنون، به اندازه ي يك روز به تجربه هاي شما افزوده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بسيار موفق كساني نيستند كه هرگز شكست نمي خورند، بلكه اگر نتيجه ي به دست آمده، با چشم داشت آنها يكسان نبود، از آن درس مي گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بطن هر بدبختي و حادثه ي ناخوشايند، دانه اي است كه روزي به ثمر رسيده و فوايد بسيار به بار خواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي افرادي به موفقيت هاي بزرگ مي رسند، تنها به اين دليل ساده كه نمي دانند كاري كه به آن دست زده اند، بسيار دشوار، بلكه غير ممكن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ها چنان اثري در ما داشته اند كه يادگار آنها تا ابد در ذهن ما جا گرفته است. اين گونه رويدادها باورهايي در ما ايجاد مي كنند كه مي تواند زندگي ما را تغيير دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محيط را مي توان نيرومندترين عامل مولد ايمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نيست. در غير اين صورت، جامعه، پويايي خود را از دست مي داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغييرات رفتاري را بايد از تغيير باورها آغاز كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ نيرويي براي هدايت انسان نيرومندتر از ايمان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ايمان به درستي به كار رود، بزرگترين نيرويي است كه منشأ خير و خوبي در زندگاني مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساساً ايمان عبارت از هر گونه اصل راهنما، باور، يقين و يا گرايش است كه به زندگي معنا بخشيده و به آن جهت مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تخم هاي فكري و جسمي هدفي را كه در نظر داريد نكاريد، علفهاي هرزه، خود به خود سبز خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون رودخانه است؛ هميشه جريان دارد و اگر مسير خود را آگاهانه و با اراده معين نكنيد دستخوش امواج آن خواهيد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كاري را بدون نتيجه در نظر بگيريم، خواه ناخواه بدون نتيجه هم خواهد بود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بسيار موفق كساني نيستند كه هرگز شكست نمي خورند، بلكه اگر نتيجه ي به دست آمده، با چشم داشت آنها يكسان نبود، از آن درس مي گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر ميزان هم كه به چيزي باور داشته باشيم، باز هم لازم است كه دريچه هاي ذهن خود را به روي باورها و امكانات ديگر باز بگذاريم و هميشه براي يادگيري مطالب تازه تر آمادگي داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتايج تازه ناشي از كارهاي تازه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروز تا اكنون، به اندازه ي يك روز به تجربه هاي شما افزوده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بسيار موفق كساني نيستند كه هرگز شكست نمي خورند، بلكه اگر نتيجه ي به دست آمده، با چشم داشت آنها يكسان نبود، از آن درس مي گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بطن هر بدبختي و حادثه ي ناخوشايند، دانه اي است كه روزي به ثمر رسيده و فوايد بسيار به بار خواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي افرادي به موفقيت هاي بزرگ مي رسند، تنها به اين دليل ساده كه نمي دانند كاري كه به آن دست زده اند، بسيار دشوار، بلكه غير ممكن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ها چنان اثري در ما داشته اند كه يادگار آنها تا ابد در ذهن ما جا گرفته است. اين گونه رويدادها باورهايي در ما ايجاد مي كنند كه مي تواند زندگي ما را تغيير دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محيط را مي توان نيرومندترين عامل مولد ايمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نيست. در غير اين صورت، جامعه، پويايي خود را از دست مي داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغييرات رفتاري را بايد از تغيير باورها آغاز كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ نيرويي براي هدايت انسان نيرومندتر از ايمان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ايمان به درستي به كار رود، بزرگترين نيرويي است كه منشأ خير و خوبي در زندگاني مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساساً ايمان عبارت از هر گونه اصل راهنما، باور، يقين و يا گرايش است كه به زندگي معنا بخشيده و به آن جهت مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تخم هاي فكري و جسمي هدفي را كه در نظر داريد نكاريد، علفهاي هرزه، خود به خود سبز خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون رودخانه است؛ هميشه جريان دارد و اگر مسير خود را آگاهانه و با اراده معين نكنيد دستخوش امواج آن خواهيد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كاري را بدون نتيجه در نظر بگيريم، خواه ناخواه بدون نتيجه هم خواهد بود.