0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید،در هر دو صورت درست فکر کرده اید.آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری زندگی کنید که دائماٌ احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارس��ل پیامک

:

اگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تا بلافاصله تغییری در عواطف تان ایجاد شود . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتکار، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد های نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید،در هر دو صورت درست فکر کرده اید.آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری زندگی کنید که دائماٌ احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تا بلافاصله تغییری در عواطف تان ایجاد شود . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتکار، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد های نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران