0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد گفت كه چه در درون شركتها و چه در روابط بين افراد، مديريت از هر چيزي مهمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه به مجردِ برخورد با سختي، كار را رها مي كنند، هرگز به جايي نمي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سلسله مراتب ارزشهاي خود را بشناسيد، دليل كنش هايتان براي خودتان روشن تر مي شود و مي توانيد در زندگي، ثبات بيشتري داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه به خوشبختي راستين برسيد، بايد تفاوت ميان وسيله و هدف را بدانيد و به ناگزير در جهت هدف يا ارزش پاياني به جنبش درآييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه نيك بختي و خشنودي جاوداني اين است كه بر پايه ي ارزشهاي راستين خود زندگي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه در زندگي بيشتر مردم، مايه ي اندوه است، اين است كه بيشتر، مي دانند در زندگي خود خواهان چه چيزهايي هستند، ولي به درستي نمي دانند كه چه كسي مي خواهند باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه دستيابي به نيك بختي درازمدت آن است كه بر مبناي بزرگترين آرمانهاي خود زندگي كنيم، يعني هدف راستين خود را بشناسيم و بر پايه ي آن به كنش بپردازيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشها، نيروهايي هستند كه در پيش روي ما قرار دارند و ما را به گرفتن تصميم هايي وا مي دارند كه جهت و هدف نهايي زندگي ما را روشن مي سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد بدانيم، آنچه همچون نيرويي مغناطيسي، جهت زندگي ما را آشكار مي كند، قدرت جادويي ارزشها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي داراي قدرت هستند كه فلسفه ي زندگي و كنش هاي آنان يكي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هايي كه براي خود برمي گزينيد، بر همه ي تصميم هاي شما در زندگي اثر مي گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول داشته باشيد، به راه نادرست نرفتن، آسانتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر ببخشيد، بيشتر دريافت مي‌كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي، كليد دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدمت به همنوع، تنها يك وظيفه نيست، بلكه فرصتي است تا بتوانيم بخشي از دِين خود را به جامعه ادا كنيم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد گفت كه چه در درون شركتها و چه در روابط بين افراد، مديريت از هر چيزي مهمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه به مجردِ برخورد با سختي، كار را رها مي كنند، هرگز به جايي نمي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سلسله مراتب ارزشهاي خود را بشناسيد، دليل كنش هايتان براي خودتان روشن تر مي شود و مي توانيد در زندگي، ثبات بيشتري داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه به خوشبختي راستين برسيد، بايد تفاوت ميان وسيله و هدف را بدانيد و به ناگزير در جهت هدف يا ارزش پاياني به جنبش درآييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه نيك بختي و خشنودي جاوداني اين است كه بر پايه ي ارزشهاي راستين خود زندگي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه در زندگي بيشتر مردم، مايه ي اندوه است، اين است كه بيشتر، مي دانند در زندگي خود خواهان چه چيزهايي هستند، ولي به درستي نمي دانند كه چه كسي مي خواهند باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه دستيابي به نيك بختي درازمدت آن است كه بر مبناي بزرگترين آرمانهاي خود زندگي كنيم، يعني هدف راستين خود را بشناسيم و بر پايه ي آن به كنش بپردازيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشها، نيروهايي هستند كه در پيش روي ما قرار دارند و ما را به گرفتن تصميم هايي وا مي دارند كه جهت و هدف نهايي زندگي ما را روشن مي سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد بدانيم، آنچه همچون نيرويي مغناطيسي، جهت زندگي ما را آشكار مي كند، قدرت جادويي ارزشها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي داراي قدرت هستند كه فلسفه ي زندگي و كنش هاي آنان يكي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هايي كه براي خود برمي گزينيد، بر همه ي تصميم هاي شما در زندگي اثر مي گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول داشته باشيد، به راه نادرست نرفتن، آسانتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر ببخشيد، بيشتر دريافت مي‌كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي، كليد دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدمت به همنوع، تنها يك وظيفه نيست، بلكه فرصتي است تا بتوانيم بخشي از دِين خود را به جامعه ادا كنيم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران