0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد از شر دشواري‌ها رهايي يابيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌هاي خود را به اين اميد از بين ببريد كه در آينده با دشواري‌هاي "سطح بالاتري" روبرو شويد، نه اين اميد كه ديگر هيچ‌گونه دشواري نداشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئوليت زندگاني خود را به دوش بگيريد. با خودباوري، آسودگي و پايداري تمام، با دشواري‌ها روبرو شويد تا به راهكارهاي بسيار بهتري برسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فكر بودن، آماده بودن و دشواري‌ها را پيش‌بيني كردن، يك امر است و پريشاني، نگراني و هراس، امري ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه بيش از اندازه، نسبت به همه چيز آسوده دل باشيد، ديگر نمي‌توانيد رشد كنيد و همواره سر جايتان مي‌مانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها در زندگي خود به اندكي گوناگوني و دگرگوني نيازمنديم؛ اين همان امري است كه زندگي را هيجان‌انگيزتر مي‌سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ي رهبران بزرگ دنيا آموخته بودند كه چگونه خودباوري و بي‌گماني را پيش از هر كس و نخست از درون خودشان ببينند و باور كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با تلاش و كوشش است كه مي‌توانيد كامروا شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد، هميشه از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا، به گونه‌اي خودكار، شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه، راه‌هاي زيادي وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هدف، همواره دستخوش نيروهاي موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرايط پيرامونتان خواهيد بود، نه گزينش‌هاي خودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر هدف و سمت و سو نداشته باشيد، هر بادي، باد موافق [ =سازوار ] خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه هميشه از چيزي خوشمان بيايد يا بدمان بيايد، همان چيزهايي را به دست مي‌آوريم كه هميشه به دست مي‌آورديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با همه‌ي وجود، چيزي را جست‌و‌جو كنيد، به شما داده خواهد شد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد از شر دشواري‌ها رهايي يابيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌هاي خود را به اين اميد از بين ببريد كه در آينده با دشواري‌هاي "سطح بالاتري" روبرو شويد، نه اين اميد كه ديگر هيچ‌گونه دشواري نداشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئوليت زندگاني خود را به دوش بگيريد. با خودباوري، آسودگي و پايداري تمام، با دشواري‌ها روبرو شويد تا به راهكارهاي بسيار بهتري برسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فكر بودن، آماده بودن و دشواري‌ها را پيش‌بيني كردن، يك امر است و پريشاني، نگراني و هراس، امري ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه بيش از اندازه، نسبت به همه چيز آسوده دل باشيد، ديگر نمي‌توانيد رشد كنيد و همواره سر جايتان مي‌مانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها در زندگي خود به اندكي گوناگوني و دگرگوني نيازمنديم؛ اين همان امري است كه زندگي را هيجان‌انگيزتر مي‌سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ي رهبران بزرگ دنيا آموخته بودند كه چگونه خودباوري و بي‌گماني را پيش از هر كس و نخست از درون خودشان ببينند و باور كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با تلاش و كوشش است كه مي‌توانيد كامروا شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد، هميشه از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا، به گونه‌اي خودكار، شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه، راه‌هاي زيادي وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هدف، همواره دستخوش نيروهاي موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرايط پيرامونتان خواهيد بود، نه گزينش‌هاي خودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر هدف و سمت و سو نداشته باشيد، هر بادي، باد موافق [ =سازوار ] خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه هميشه از چيزي خوشمان بيايد يا بدمان بيايد، همان چيزهايي را به دست مي‌آوريم كه هميشه به دست مي‌آورديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با همه‌ي وجود، چيزي را جست‌و‌جو كنيد، به شما داده خواهد شد.