0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه زندگی است . آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بهترین سلاح جنگ با زندگی است . آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم از خطا مبراست و لکن علما همواره خطا می کنند. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگترین سلاح مبارزه در زندگی است. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب خدمت بزرگي به عشق نمود زماني كه آن را گناه ناميد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند كسي است كه فرق ميان “من مي دانم” و “من مي پندارم” را مي داند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه زندگی است . آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بهترین سلاح جنگ با زندگی است . آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم از خطا مبراست و لکن علما همواره خطا می کنند. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگترین سلاح مبارزه در زندگی است. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب خدمت بزرگي به عشق نمود زماني كه آن را گناه ناميد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند كسي است كه فرق ميان “من مي دانم” و “من مي پندارم” را مي داند