0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که کمبود شهامت دارند همواره فلسفه ای برای توجیه آن می یابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه ی این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم ، که چیزی نمی خواهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای رسیدن به کامیابی و پیروزی، داشتن آگاهی و پول است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین برنامه ریزی برای آینده استفاده درست از زمان حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستنها وظیفه ی انسان، عشق ورزیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده دیروز با خاطراتش مرا فریب داد فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حکومت می تواند قانونی باشد ، اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادیهای فردی جفت و میزان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد، حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد؛ تنها، انسان بودن کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد، پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که کمبود شهامت دارند همواره فلسفه ای برای توجیه آن می یابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه ی این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم ، که چیزی نمی خواهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای رسیدن به کامیابی و پیروزی، داشتن آگاهی و پول است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین برنامه ریزی برای آینده استفاده درست از زمان حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستنها وظیفه ی انسان، عشق ورزیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده دیروز با خاطراتش مرا فریب داد فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حکومت می تواند قانونی باشد ، اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادیهای فردی جفت و میزان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد، حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد؛ تنها، انسان بودن کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد، پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد.