0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود . آلبركامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم ... امروز گذشته بود آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت سرم نیا؛ شاید هدایتگر نباشم؛ جلوی من نرو؛ شاید دنبالت نیایم. فقط در کنارم راه بیا و دوست من باش." ~ آلبر کام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست. آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست. " , آلبرکامو ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب  کردند؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفشت پایت را می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد را به  پایت تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد؛  بی گناهی باید ثابت شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق, جز مخلوطی و مغلمه ای از خواهش ها, از عواطف و هشیاری ها  که مرا به موجودی وابسته می سازد, درک نمی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که تصور کرده ام معنای ژرف جهان را احساس می کنم،همیشه سادگی آن بود که منقلبم ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از آن‌هایی که در باور خود همیشه حق دارند، بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسندکه همه را باید کُشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود . آلبركامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم ... امروز گذشته بود آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت سرم نیا؛ شاید هدایتگر نباشم؛ جلوی من نرو؛ شاید دنبالت نیایم. فقط در کنارم راه بیا و دوست من باش." ~ آلبر کام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست. آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست. " , آلبرکامو ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب  کردند؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفشت پایت را می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد را به  پایت تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد؛  بی گناهی باید ثابت شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق, جز مخلوطی و مغلمه ای از خواهش ها, از عواطف و هشیاری ها  که مرا به موجودی وابسته می سازد, درک نمی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که تصور کرده ام معنای ژرف جهان را احساس می کنم،همیشه سادگی آن بود که منقلبم ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از آن‌هایی که در باور خود همیشه حق دارند، بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسندکه همه را باید کُشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.