0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نامه انسان عبارت است از: مدهوش بودن از اميدها و آرزوها و پاي كوبان به آغوش مرگ پناه بردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قومي اقوام ديگر را مسخره مي كند؛ در حالي كه همه بر حق هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سه چهارم [ وجود ] خودمان را به تاوان اينكه شبيه ديگران باشيم از دست مي دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس محدوديتهاي ديد خود را محدوديتهاي دنيا مي انگارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حقيقت از سه مرحله مي گذرد: اول مورد تمسخر قرار مي گيرد. دوم به شدت با آن مخالفت مي شود و سوم به عنوان يك امر بديهي مورد پذيرش قرار مي گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج يعني نصف كردن حقوق و دوچندان كردن مسئوليت ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عدم تناسب بين اراده و خرد به بدبختي انسان منجر مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه حساب، نازلترينِ فعاليتهاي ذهني است با اين حقيقت اثبات مي گردد كه تنها عملي است كه با يك عدد ماشين هم انجام پذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از مدتي طولاني امكان دارد كه بر مرگ رقبا و دشمنانمان هم تقريباً به قدر مرگ دوستان و عزيزانمان غصه بخوريم؛ البته زماني كه ايشان را به عنوان شاهدان پيروزيهاي درخشانمان از دست داده باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردها از اساس با يكديگر اختلاف دارند، اما با ملاحظات صرفاً كلي نمي توان به اين تفاوتها پي برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك پزشك همه كس را مي تواند درمان كند جز خودش را؛ زماني كه بيمار شود، نزد يك همكار مي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي نشان دهد كه تو را خوار مي دارد و حقير مي شمارد، در نهايت نشان داده كه توجه زيادي به شخص تو دارد و مي خواهد كاري كند كه از ارزش كمي كه برايت قايل است آگاه شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس خود را آنگونه كه براستي هست نمي نماياند، بلكه نقاب خود را بر چهره مي زند و نقش خود را بازي مي كند. در حقيقت، مراتب اجتماعي ما چيزي بيش از يك كمدي بي سر و ته نيست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نامه انسان عبارت است از: مدهوش بودن از اميدها و آرزوها و پاي كوبان به آغوش مرگ پناه بردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قومي اقوام ديگر را مسخره مي كند؛ در حالي كه همه بر حق هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سه چهارم [ وجود ] خودمان را به تاوان اينكه شبيه ديگران باشيم از دست مي دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس محدوديتهاي ديد خود را محدوديتهاي دنيا مي انگارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حقيقت از سه مرحله مي گذرد: اول مورد تمسخر قرار مي گيرد. دوم به شدت با آن مخالفت مي شود و سوم به عنوان يك امر بديهي مورد پذيرش قرار مي گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج يعني نصف كردن حقوق و دوچندان كردن مسئوليت ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عدم تناسب بين اراده و خرد به بدبختي انسان منجر مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه حساب، نازلترينِ فعاليتهاي ذهني است با اين حقيقت اثبات مي گردد كه تنها عملي است كه با يك عدد ماشين هم انجام پذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از مدتي طولاني امكان دارد كه بر مرگ رقبا و دشمنانمان هم تقريباً به قدر مرگ دوستان و عزيزانمان غصه بخوريم؛ البته زماني كه ايشان را به عنوان شاهدان پيروزيهاي درخشانمان از دست داده باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردها از اساس با يكديگر اختلاف دارند، اما با ملاحظات صرفاً كلي نمي توان به اين تفاوتها پي برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیا��ک

:

يك پزشك همه كس را مي تواند درمان كند جز خودش را؛ زماني كه بيمار شود، نزد يك همكار مي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي نشان دهد كه تو را خوار مي دارد و حقير مي شمارد، در نهايت نشان داده كه توجه زيادي به شخص تو دارد و مي خواهد كاري كند كه از ارزش كمي كه برايت قايل است آگاه شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس خود را آنگونه كه براستي هست نمي نماياند، بلكه نقاب خود را بر چهره مي زند و نقش خود را بازي مي كند. در حقيقت، مراتب اجتماعي ما چيزي بيش از يك كمدي بي سر و ته نيست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران