0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسيقي اصيل آن است كه در وراي خود بيانگر ايده اي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به ندرت درباره آنچه كه داريم فكر مي كنيم، در حالي كه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم كه نداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه خود را حقير مي شمارد، در حقيقت، فرد متكبري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاصي كه هرگز وقت ندارند آنهايي هستند كه كمتر كار مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان، ارزشمندترين ميراث يك ملت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهاي بزرگ مانند عقابند كه آشيانه ي خود را بر فراز قله هاي بلندِ تنهايي مي سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابخانه تنها يادبود مطمئن و ماندگار نوع بشر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقي هر چند لطيف و پر احساس ابراز گردد باز هم ريشه در شهوت دارد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج يعني با چشمان بسته به اميد گرفتن يك مارماهي، دست فروبردن در جوالي [ =ظرفي از پشم بافته ] پر از مار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداري دم ماهي و دل زن از دشواري ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند كه در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند و آدميان تنها هنگامي كه خود را از توجه به جزييات، در اينجا و اكنون (مكان و زمان) رها سازند وارد آن قلمرو مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق سه مرحله را پشت سر گذاشته اند: اول، مورد تمسخر قرار گرفته اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است و سوم، به عنوان يك چ��ز بديهي پذيرفته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي نيل به خوشبختي هيچ راهي نادرست تر از لذت طلبي و كوشش براي درك عيش و نوش و خوشي هاي جهان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از كمبودها و رنجها.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسيقي اصيل آن است كه در وراي خود بيانگر ايده اي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به ندرت درباره آنچه كه داريم فكر مي كنيم، در حالي كه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم كه نداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه خود را حقير مي شمارد، در حقيقت، فرد متكبري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاصي كه هرگز وقت ندارند آنهايي هستند كه كمتر كار مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان، ارزشمندترين ميراث يك ملت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهاي بزرگ مانند عقابند كه آشيانه ي خود را بر فراز قله هاي بلندِ تنهايي مي سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابخانه تنها يادبود مطمئن و ماندگار نوع بشر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقي هر چند لطيف و پر احساس ابراز گردد باز هم ريشه در شهوت دارد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج يعني با چشمان بسته به اميد گرفتن يك مارماهي، دست فروبردن در جوالي [ =ظرفي از پشم بافته ] پر از مار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداري دم ماهي و دل زن از دشواري ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند كه در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند و آدميان تنها هنگامي كه خود را از توجه به جزييات، در اينجا و اكنون (مكان و زمان) رها سازند وارد آن قلمرو مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق سه مرحله را پشت سر گذاشته اند: اول، مورد تمسخر قرار گرفته اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است و سوم، به عنوان يك چيز بديهي پذيرفته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي نيل به خوشبختي هيچ راهي نادرست تر از لذت طلبي و كوشش براي درك عيش و نوش و خوشي هاي جهان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از كمبودها و رنجها.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران