0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسيقي اصيل آن است كه در وراي خود بيانگر ايده اي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به ندرت درباره آنچه كه داريم فكر مي كنيم، در حالي كه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم كه نداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه خود را حقير مي شمارد، در حقيقت، فرد متكبري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاصي كه هرگز وقت ندارند آنهايي هستند كه كمتر كار مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان، ارزشمندترين ميراث يك ملت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهاي بزرگ مانند عقابند كه آشيانه ي خود را بر فراز قله هاي بلندِ تنهايي مي سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابخانه تنها يادبود مطمئن و ماندگار نوع بشر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقي هر چند لطيف و پر احساس ابراز گردد باز هم ريشه در شهوت دارد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج يعني با چشمان بسته به اميد گرفتن يك مارماهي، دست فروبردن در جوالي [ =ظرفي از پشم بافته ] پر از مار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداري دم ماهي و دل زن از دشواري ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند كه در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند و آدميان تنها هنگامي كه خود را از توجه به جزييات، در اينجا و اكنون (مكان و زمان) رها سازند وارد آن قلمرو مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق سه مرحله را پشت سر گذاشته اند: اول، مورد تمسخر قرار گرفته اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است و سوم، به عنوان يك چيز بديهي پذيرفته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي نيل به خوشبختي هيچ راهي نادرست تر از لذت طلبي و كوشش براي درك عيش و نوش و خوشي هاي جهان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از كمبودها و رنجها.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسيقي اصيل آن است كه در وراي خود بيانگر ايده اي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به ندرت درباره آنچه كه داريم فكر مي كنيم، در حالي كه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم كه نداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه خود را حقير مي شمارد، در حقيقت، فرد متكبري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاصي كه هرگز وقت ندارند آنهايي هستند كه كمتر كار مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان، ارزشمندترين ميراث يك ملت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهاي بزرگ مانند عقابند كه آشيانه ي خود را بر فراز قله هاي بلندِ تنهايي مي سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابخانه تنها يادبود مطمئن و ماندگار نوع بشر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقي هر چند لطيف و پر احساس ابراز گردد باز هم ريشه در شهوت دارد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج يعني با چشمان بسته به اميد گرفتن يك مارماهي، دست فروبردن در جوالي [ =ظرفي از پشم بافته ] پر از مار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداري دم ماهي و دل زن از دشواري ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند كه در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند و آدميان تنها هنگامي كه خود را از توجه به جزييات، در اينجا و اكنون (مكان و زمان) رها سازند وارد آن قلمرو مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقايق سه مرحله را پشت سر گذاشته اند: اول، مورد تمسخر قرار گرفته اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است و سوم، به عنوان يك چيز بديهي پذيرفته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي نيل به خوشبختي هيچ راهي نادرست تر از لذت طلبي و كوشش براي درك عيش و نوش و خوشي هاي جهان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از كمبودها و رنجها.