0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حقیقتی از سه مرحله می گذرد: نخست، به مسخره گرفته می شود. دوم، به شدت با آن مخالفت می شود و سوم، به عنوان امری بدیهی پذیرفته می شود. (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتا" درباره آنچه كه داريم فكر ميكنيم در حاليكه پيوسته در انديشه ى چيزهايى هستيم كه نداريم. ( شوپنهاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـماقـت بـزرگـي اسـت كـه آدمـي بـه مـنظـور بـرنـده شـدن در بيـرون در درون ببـازد.  ( آرتـور شـوپـنـهـاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين و مهمترين سبب هاي نيك بختي انسان، عبارت است از خلق و خوي خود او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابغ بر خلاف اشخاص عادي، تنها به فكر خود نيستند و منافع شخصي را در نظر نمي گيرند. بدين جهت در آثار نوابغ هميشه نظرياتي ديده مي شود كه داراي جنبه كلي و جهاني است و از حدود زمان فراتر مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا [ اين ] جهالت نيست كه انسان ساعتهاي شيرين امروز را فداي روزهاي آينده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در رياضيات استعداد نداشته اند. هيچ كس نمي تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چيزي را مي خواهيم، از آن جهت نيست كه دليلي بر آن پيدا كرده ايم، بلكه چون آن را مي خواهيم، برايش دليل پيدا مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جدايي يك نوع مرگ است و هر ملاقات يك نوع رستاخيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها در بيرون زمان قرار دارند و در نتيجه ابدي هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي اگرچه مايه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده، آن مرد كور نيرومندي است كه بر دوش خود مرد شل بينايي را مي برد تا او را رهبري كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حقیقتی از سه مرحله می گذرد: نخست، به مسخره گرفته می شود. دوم، به شدت با آن مخالفت می شود و سوم، به عنوان امری بدیهی پذیرفته می شود. (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتا" درباره آنچه كه داريم فكر ميكنيم در حاليكه پيوسته در انديشه ى چيزهايى هستيم كه نداريم. ( شوپنهاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـماقـت بـزرگـي اسـت كـه آدمـي بـه مـنظـور بـرنـده شـدن در بيـرون در درون ببـازد.  ( آرتـور شـوپـنـهـاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين و مهمترين سبب هاي نيك بختي انسان، عبارت است از خلق و خوي خود او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابغ بر خلاف اشخاص عادي، تنها به فكر خود نيستند و منافع شخصي را در نظر نمي گيرند. بدين جهت در آثار نوابغ هميشه نظرياتي ديده مي شود كه داراي جنبه كلي و جهاني است و از حدود زمان فراتر مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا [ اين ] جهالت نيست كه انسان ساعتهاي شيرين امروز را فداي روزهاي آينده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در رياضيات استعداد نداشته اند. هيچ كس نمي تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چيزي را مي خواهيم، از آن جهت نيست كه دليلي بر آن پيدا كرده ايم، بلكه چون آن را مي خواهيم، برايش دليل پيدا مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جدايي يك نوع مرگ است و هر ملاقات يك نوع رستاخيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها در بيرون زمان قرار دارند و در نتيجه ابدي هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي اگرچه مايه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده، آن مرد كور نيرومندي است كه بر دوش خود مرد شل بينايي را مي برد تا او را رهبري كند