0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذیر، مهمترین توشه سفر زندگی است. شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هنر تجلی ایده هاست. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند. آرتور شوینهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمال اگرچه مایه شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده! . آرتور شوپنهار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم. شوپنهاور 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذیر، مهمترین توشه سفر زندگی است. شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز . شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هنر تجلی ایده هاست. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند. آرتور شوینهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمال اگرچه مایه شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده! . آرتور شوپنهار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم. شوپنهاور