0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها يك برزخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بي شهامت كسي است كه در جايي كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ديده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي يعني اينكه مي خواهم نه برده باشم و نه برده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مردم از تعارف خوششان می آید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها يك برزخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بي شهامت كسي است كه در جايي كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ديده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي يعني اينكه مي خواهم نه برده باشم و نه برده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مردم از تعارف خوششان می آید