0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين مردم ما كم نيستند كساني كه به وجود كشورمان افتخار مي كنند. اما ما در تلاشيم نسلي از مردمي را بسازيم كه كشورمان به وجودشان افتخار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، [ بلكه ] تنها يك برزخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند فرد ضعيف را با تضعيف فرد قوي تقويت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكومت مردم بر مردم و براي مردم هرگز محكوم به نابودي نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بردگي عيب نيست، پس هيچ چيز عيب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به اين نكته بيشتر اهميت مي دهم كه بدانم نواده او چه كسي خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پله ي تعالي روح براي انسان يك تولد دوباره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين مردم ما كم نيستند كساني كه به وجود كشورمان افتخار مي كنند. اما ما در تلاشيم نسلي از مردمي را بسازيم كه كشورمان به وجودشان افتخار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، [ بلكه ] تنها يك برزخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند فرد ضعيف را با تضعيف فرد قوي تقويت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكومت مردم بر مردم و براي مردم هرگز محكوم به نابودي نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بردگي عيب نيست، پس هيچ چيز عيب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به اين نكته بيشتر اهميت مي دهم كه بدانم نواده او چه كسي خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پله ي تعالي روح براي انسان يك تولد دوباره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.