0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه روز ولنتاین دوتا ستاره تقدیمت می کنم یه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نپوسه یه ستاره پر امید واسه هر کی تو رو دید ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی . ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش که معشوق ز عاشق طلب جان می کرد تا که هر بی سرو پایی نشود یار کسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت روز ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Life is the flower for which love is the honey.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is metaphysical gravity.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love makes your soul crawl out from its hiding place.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

The Eskimos had fifty-two names for snow because it was important to them: there ought to be as many for love.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Nobody has ever measured, not even poets,  how much the heart can hold.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Where there is love there is life.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is what you've been through with somebody.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A heart is not judged by how much you love, but by how much you are loved by others.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

When love is not madness, it is not love.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If you have only one smile in you give it to the people you love.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه روز ولنتاین دوتا ستاره تقدیمت می کنم یه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نپوسه یه ستاره پر امید واسه هر کی تو رو دید ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی . ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش که معشوق ز عاشق طلب جان می کرد تا که هر بی سرو پایی نشود یار کسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت روز ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Life is the flower for which love is the honey.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is metaphysical gravity.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love makes your soul crawl out from its hiding place.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

The Eskimos had fifty-two names for snow because it was important to them: there ought to be as many for love.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Nobody has ever measured, not even poets,  how much the heart can hold.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Where there is love there is life.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is what you've been through with somebody.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A heart is not judged by how much you love, but by how much you are loved by others.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

When love is not madness, it is not love.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If you have only one smile in you give it to the people you love.