0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشك ديده ميشويم غبارروي زيبايت/غم رنج سفرگويم ببوسم چشم دستانت/چني درآه وفغانم عموجانم عموجانم.... ياحضرت ابوالفضل....ياعلمداركربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الااي سربه ويرانم تومهمان مني امشب/توشمع ومن چوپروانه تومهمان مني امشب/اسيردردوهجرانم پدرجانم پدرجانم.... ياحضرت رقيه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدازدل آه وفريادم بگوعموكجابودي بخوان غصه ي مهمانم بگوعموكجابودي ياحضرت رقيه  ياحضرت ابوالفضل ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاسم که گل خوشبوی باغ حسن است در صحن چمن، چشم و چراغ حسن است در ماتم او به صحنه عاشورا از بهر حسین ،تازه داغ حسن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریشانم برای تو عمو جان شود جانم فدای تو عمو جان چرا آنقدر در این صحرا غریبی مگر قاسم نداری ای عموجان دگر راهم بده در این جهادت ندارم حاجتی غیر از شهادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلاباتوامشب دردو دلایی دارم حس حسادت به هرکرب وبلای دارم... الهم الرزقناکربلاکربلاکربلا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـروی حـسـیـن بـه کـهـکـشـان مـی ارزد یـک مـوی حـسـیـن بـر دو جـهـان مـی ارزد گـفـتـم کـه بـگـو بـهـشـت را قـیـمـت چـیـست  گـفـتـا کـه حـسـیـن بـیـش از آن مـی ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــ خــیــابــونِ بــهــشــتــی . . . اســمــش "بــیــن الــحــرمــیــنِ" یــ طــرفــ آقــام ابـوالـفـضـل . . . یــ طــرفــ شـاهَـم حــســیــنِ (ع) . . . الــتــمــاس دعــا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــکـــ دســـتـــ صـــدا نـــدارد،امـــا..... در کـــربــلا....بـــی دســـتـــ هــا غـــوغـــا می کـــنــنــد... الــــسلام عــلــیــک یــــا مــــاه بـــــنــــی هــــــاشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــدم هـــمــه جــــا بــــر در ودیـــــوار حـــریــمــت هــــیـــج جـــایــــی نـــنـــوشتــند گــنهکـار نــیایــید یــــــاحــســین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا مشتاق ديدار توايم / كربلا ازجان خريدار توايم  كربلا عاشق زارتوايم/اي حسين جملگييارتوايم ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا برگوبمان چون كرده ايم/شيعيان راجمله دلخون كرده اي/كربلا قبر علي اكبركجاست/قبرآشاهنشه بي سر كجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـود را چـو ز نـسل نـور مـی نـامـیـدنـد... رفـتـنـد و بـه کـوی دوسـت آرامـیـدنـد... سـیـراب شـدنـد ز آن کـه در اوج عـطـش... آن حـادثـه را بـه شـوق آشـامـیـدنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا قبرعلي اصغركجاست/تربت ان طفلك مادركجاست ياعلي اصغر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلاخونين جگركردي مرا/درهوايت دربه دركردي مرا/كربلااي سرزمين عارفان/كربلااي سرزمين عاشقان به اميداينكه چشمامون به ديداربين الحرمين منورشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رقیه فهمید بابا دو بخش داره بخشی به روی نیزه،بخشی به روی خاک صحرا

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشك ديده ميشويم غبارروي زيبايت/غم رنج سفرگويم ببوسم چشم دستانت/چني درآه وفغانم عموجانم عموجانم.... ياحضرت ابوالفضل....ياعلمداركربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الااي سربه ويرانم تومهمان مني امشب/توشمع ومن چوپروانه تومهمان مني امشب/اسيردردوهجرانم پدرجانم پدرجانم.... ياحضرت رقيه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدازدل آه وفريادم بگوعموكجابودي بخوان غصه ي مهمانم بگوعموكجابودي ياحضرت رقيه  ياحضرت ابوالفضل ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاسم که گل خوشبوی باغ حسن است در صحن چمن، چشم و چراغ حسن است در ماتم او به صحنه عاشورا از بهر حسین ،تازه داغ حسن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریشانم برای تو عمو جان شود جانم فدای تو عمو جان چرا آنقدر در این صحرا غریبی مگر قاسم نداری ای عموجان دگر راهم بده در این جهادت ندارم حاجتی غیر از شهادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلاباتوامشب دردو دلایی دارم حس حسادت به هرکرب وبلای دارم... الهم الرزقناکربلاکربلاکربلا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـروی حـسـیـن بـه کـهـکـشـان مـی ارزد یـک مـوی حـسـیـن بـر دو جـهـان مـی ارزد گـفـتـم کـه بـگـو بـهـشـت را قـیـمـت چـیـست  گـفـتـا کـه حـسـیـن بـیـش از آن مـی ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــ خــیــابــونِ بــهــشــتــی . . . اســمــش "بــیــن الــحــرمــیــنِ" یــ طــرفــ آقــام ابـوالـفـضـل . . . یــ طــرفــ شـاهَـم حــســیــنِ (ع) . . . الــتــمــاس دعــا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــکـــ دســـتـــ صـــدا نـــدارد،امـــا..... در کـــربــلا....بـــی دســـتـــ هــا غـــوغـــا می کـــنــنــد... الــــسلام عــلــیــک یــــا مــــاه بـــــنــــی هــــــاشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــدم هـــمــه جــــا بــــر در ودیـــــوار حـــریــمــت هــــیـــج جـــایــــی نـــنـــوشتــند گــنهکـار نــیایــید یــــــاحــســین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا مشتاق ديدار توايم / كربلا ازجان خريدار توايم  كربلا عاشق زارتوايم/اي حسين جملگييارتوايم ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا برگوبمان چون كرده ايم/شيعيان راجمله دلخون كرده اي/كربلا قبر علي اكبركجاست/قبرآشاهنشه بي سر كجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـود را چـو ز نـسل نـور مـی نـامـیـدنـد... رفـتـنـد و بـه کـوی دوسـت آرامـیـدنـد... سـیـراب شـدنـد ز آن کـه در اوج عـطـش... آن حـادثـه را بـه شـوق آشـامـیـدنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا قبرعلي اصغركجاست/تربت ان طفلك مادركجاست ياعلي اصغر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلاخونين جگركردي مرا/درهوايت دربه دركردي مرا/كربلااي سرزمين عارفان/كربلااي سرزمين عاشقان به اميداينكه چشمامون به ديداربين الحرمين منورشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رقیه فهمید بابا دو بخش داره بخشی به روی نیزه،بخشی به روی خاک صحرا