0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس لیلة الرغایب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم. برای هم دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است. لیلة الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو می کنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رجب هنگامه راز و نیاز است/برای عاشقان فصل نماز است رجب درگاه غفران الهی/برای بندگانش باز باز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آرید و گل ریزید ماه رجب آمد/انگار که بر باده خورانش طرب آمد گل بویید و گل جویید که باز هم/هنگامه غفران الهی رجب آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر کی شب آرزوها دعا کنه از خدا حاجت میگیره، برام دعا کن به آرزوم برسم. . . . بزرگترین آرزوی من داشتن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب است درهای آسمان را برای پذیرش تضرع های عاشقانه بندگان ذات اقدس الهر می گشایند نگاهت به آسمان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین نامه نوشته ام، با آدرس هایی که نمی دانم به کجا خواهند رسید! سلام. از خداوند برایت بهترین ها را خواسته ام می دانم که تو به آرزوهایت خواهی رسید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب امید و دعا و گریه و حال نذار/یک خرمن اشک حزن و یک ناله زار یک چشم برای دوری کرب و بلا گریه کند/یک چشم برای انتظار و انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در شب امید دعا نذار بودیم/هنگام دعا، ناله غمبار بگوییم امشب که همه در پی آمال خود هستند/ما تذکره کرب و بلا ز یار جوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب شده یارب دل ما/افتاده به دامان کرامات شما تنها آرزوی ما به این شب گشته/ربی قسمتم کن حرم کرب و بلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نالم؟ چه گویم به تو در شب آرزو/که نزدت ندارد دگر این حقیر آبرو فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود/که هرگز ندارم جز این آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب شده دل زار و مزار است/اشک دل و نجوای شب بنده خوار است ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک/یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس لیلة الرغایب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم. برای هم دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است. لیلة الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو می کنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رجب هنگامه راز و نیاز است/برای عاشقان فصل نماز است رجب درگاه غفران الهی/برای بندگانش باز باز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آرید و گل ریزید ماه رجب آمد/انگار که بر باده خورانش طرب آمد گل بویید و گل جویید که باز هم/هنگامه غفران الهی رجب آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر کی شب آرزوها دعا کنه از خدا حاجت میگیره، برام دعا کن به آرزوم برسم. . . . بزرگترین آرزوی من داشتن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب است درهای آسمان را برای پذیرش تضرع های عاشقانه بندگان ذات اقدس الهر می گشایند نگاهت به آسمان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین نامه نوشته ام، با آدرس هایی که نمی دانم به کجا خواهند رسید! سلام. از خداوند برایت بهترین ها را خواسته ام می دانم که تو به آرزوهایت خواهی رسید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب امید و دعا و گریه و حال نذار/یک خرمن اشک حزن و یک ناله زار یک چشم برای دوری کرب و بلا گریه کند/یک چشم برای انتظار و انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در شب امید دعا نذار بودیم/هنگام دعا، ناله غمبار بگوییم امشب که همه در پی آمال خود هستند/ما تذکره کرب و بلا ز یار جوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب شده یارب دل ما/افتاده به دامان کرامات شما تنها آرزوی ما به این شب گشته/ربی قسمتم کن حرم کرب و بلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نالم؟ چه گویم به تو در شب آرزو/که نزدت ندارد دگر این حقیر آبرو فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود/که هرگز ندارم جز این آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلة الرغائب شده دل زار و مزار است/اشک دل و نجوای شب بنده خوار است ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک/یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است