0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فصل نزول آيات رحماني بر بوستان جان‌هاي روحاني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترين گاه آرايش صحيفه دل مؤمنان به زيور ذکر خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بزرگ‌ترين ميدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خيرات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم مي‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن مي‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گشاينده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، لاله‌اي شکفته در کوير شب‌هاي عادي سال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آي فقيران غني، کجاييد که شبهاي قدر آمده است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام اين رمضان تشنه تر از هر رمضاني شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني ليله القدر عزيزي است بيا دل بتکانيم سهم ما چيست از اين روز همين خانه تکاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقديري سراسر خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي، سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجيل در فرج مولايمان دعا کنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها براي آزادي انسان ها از دستان شيطان و بخشش معاصي و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر نداي بنده خدا هستند. (اللهم لبيک) مرا دعا کنيد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فصل نزول آيات رحماني بر بوستان جان‌هاي روحاني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترين گاه آرايش صحيفه دل مؤمنان به زيور ذکر خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بزرگ‌ترين ميدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خيرات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم مي‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن مي‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گشاينده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، لاله‌اي شکفته در کوير شب‌هاي عادي سال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آي فقيران غني، کجاييد که شبهاي قدر آمده است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام اين رمضان تشنه تر از هر رمضاني شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني ليله القدر عزيزي است بيا دل بتکانيم سهم ما چيست از اين روز همين خانه تکاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقديري سراسر خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي، سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجيل در فرج مولايمان دعا کنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها براي آزادي انسان ها از دستان شيطان و بخشش معاصي و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر نداي بنده خدا هستند. (اللهم لبيک) مرا دعا کنيد.