0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کودک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است، این یک هدیه ی ایزدی است، پس آنرا از کودکان نگیریم….. روز کودک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای مــــردم! روزِ ناز کودک است روز سرمســـــتی و ساز کودک است کودک است آییــــنه ی دل را صفا کودک است محصـــولی از عشق ووفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کودک نبود ، نه پدر معنا داشت ، نه هیچ مادری بهشتی می شد . روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای مردم ! روز ناز کودک است / روز سرمستی و ساز کودک است کودک است آیینه ی دل را صفا / کودک است محصولی از عشق و وفا روز کودک و نوجوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان ، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند . روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای کودکانه ، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم ! روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و ما کودک ! روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب می کنند ، ای کاش همیشه در چهره هایتان باقی بمانند ! روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز کودک است . کاش کودک بودم ! در بستر تنهاییام ، کـسی لالایی کودکانه می خواند برایم ؟ روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز کودک است کاش کودک بودم در بستر تنهایی ام کسی لالایی کودکانه می خواند برایم؟..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است . روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است ، این یک هدیه ی ایزدی است ، پس آنرا از کودکان نگیریم . . . روز کودک مبارک . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کودک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است، این یک هدیه ی ایزدی است، پس آنرا از کودکان نگیریم….. روز کودک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای مــــردم! روزِ ناز کودک است روز سرمســـــتی و ساز کودک است کودک است آییــــنه ی دل را صفا کودک است محصـــولی از عشق ووفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کودک نبود ، نه پدر معنا داشت ، نه هیچ مادری بهشتی می شد . روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای مردم ! روز ناز کودک است / روز سرمستی و ساز کودک است کودک است آیینه ی دل را صفا / کودک است محصولی از عشق و وفا روز کودک و نوجوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان ، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند . روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای کودکانه ، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم ! روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و ما کودک ! روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب می کنند ، ای کاش همیشه در چهره هایتان باقی بمانند ! روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز کودک است . کاش کودک بودم ! در بستر تنهاییام ، کـسی لالایی کودکانه می خواند برایم ؟ روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز کودک است کاش کودک بودم در بستر تنهایی ام کسی لالایی کودکانه می خواند برایم؟..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است . روز کودک مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است ، این یک هدیه ی ایزدی است ، پس آنرا از کودکان نگیریم . . . روز کودک مبارک . . .