0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد!   توانِ دست هایت را می ستایم   ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش   روز کارگر مبارک  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر کارگران است که ایران آباد   کار بسیار هنــــــــــــــــــر را بنیاد   همت ای اهل هنــــــــــر بار دگر   تا شــــــــــود کل وطن خرم وشاد   روز کارگر گرامی باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت پیش تو قد خم میکند..سجده به سالار عالم میکند!...یا ابلفضل*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینى همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینى همان کارگرى که احتمالاً در پکن دارد زمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد یعنی آن که با پول و پله می شود در خانه صاحب اعتبار مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو ختم مطلب مرد یعنی جان نثار خلقتش اصلا به این خاطر بود تا صبح ها برخیزد و رود سرکار روز کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق (ع) : کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد کارگری را بکار نمی گیرد مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی (ع) : کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت و در کِشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد روز جهانی کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار مایه حیات زندگی است چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام خمینی (ره) : کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• امام خمینی (ره) : حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد (ص) : هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد! روز بهروزی من روز بهروزی تو روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد! توانِ دست هایت را می ستایم ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش روز جهانی کار و کارگر مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد!   توانِ دست هایت را می ستایم   ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش   روز کارگر مبارک  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر کارگران است که ایران آباد   کار بسیار هنــــــــــــــــــر را بنیاد   همت ای اهل هنــــــــــر بار دگر   تا شــــــــــود کل وطن خرم وشاد   روز کارگر گرامی باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت پیش تو قد خم میکند..سجده به سالار عالم میکند!...یا ابلفضل*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینى همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینى همان کارگرى که احتمالاً در پکن دارد زمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد یعنی آن که با پول و پله می شود در خانه صاحب اعتبار مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو ختم مطلب مرد یعنی جان نثار خلقتش اصلا به این خاطر بود تا صبح ها برخیزد و رود سرکار روز کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق (ع) : کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد کارگری را بکار نمی گیرد مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی (ع) : کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی(ع) عر��ِ جبین می ریخت و در کِشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد روز جهانی کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار مایه حیات زندگی است چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام خمینی (ره) : کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• امام خمینی (ره) : حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد (ص) : هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد! روز بهروزی من روز بهروزی تو روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد! توانِ دست هایت را می ستایم ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش روز جهانی کار و کارگر مبارک