0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث بزرگ وتمام ناشدني خاندان نبوت وامامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه جاريه است كه اجر ومزد ان به واقف مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعمال نيك خود را وقف خدا كنيم تا خدا بهشت را وقف ما كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث ماندگاروآينه تمام نماي سيماي نيكوكاران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي عشق انسان به خداوبه خلق خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، ذخيره كردن بهترينها براي سراي آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين يادگاركسانيست كه دستشان ازدنياكوتاه شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نردبان سعود به الاهيت0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احياي سنت حسنه وقف، مهري ماندگار در سراي دنيا و آخرت براي خود به يادگار بگذاريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوقف دراين دنيادرختي ازدرختان بهشت رابراي خودابياري كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باقيات الصالحات وچشمه جوشانيست كه روبه سوىابديت دارد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااهميت دادن به سنت حسنه وقف روحيه سخاوت رادرخودپرورش دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كاشتن بذر است و ثمره ي ان نزد خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، تمرين از خود گذشتن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پس انداز جاويد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف دراين دنيا خود را در آن دنيا بيمه كنيد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث بزرگ وتمام ناشدني خاندان نبوت وامامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه جاريه است كه اجر ومزد ان به واقف مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعمال نيك خود را وقف خدا كنيم تا خدا بهشت را وقف ما كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث ماندگاروآينه تمام نماي سيماي نيكوكاران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي عشق انسان به خداوبه خلق خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، ذخيره كردن بهترينها براي سراي آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين يادگاركسانيست كه دستشان ازدنياكوتاه شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نردبان سعود به الاهيت0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احياي سنت حسنه وقف، مهري ماندگار در سراي دنيا و آخرت براي خود به يادگار بگذاريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوقف دراين دنيادرختي ازدرختان بهشت رابراي خودابياري كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باقيات الصالحات وچشمه جوشانيست كه روبه سوىابديت دارد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااهميت دادن به سنت حسنه وقف روحيه سخاوت رادرخودپرورش دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كاشتن بذر است و ثمره ي ان نزد خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، تمرين از خود گذشتن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پس انداز جاويد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف دراين دنيا خود را در آن دنيا بيمه كنيد.