0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث بزرگ وتمام ناشدني خاندان نبوت وامامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه جاريه است كه اجر ومزد ان به واقف مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعمال نيك خود را وقف خدا كنيم تا خدا بهشت را وقف ما كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث ماندگاروآينه تمام نماي سيماي نيكوكاران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي عشق انسان به خداوبه خلق خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، ذخيره كردن بهترينها براي سراي آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين يادگاركسانيست كه دستشان ازدنياكوتاه شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نردبان سعود به الاهيت0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احياي سنت حسنه وقف، مهري ماندگار در سراي دنيا و آخرت براي خود به يادگار بگذاريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوقف دراين دنيادرختي ازدرختان بهشت رابراي خودابياري كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باقيات الصالحات وچشمه جوشانيست كه روبه سوىابديت دارد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااهميت دادن به سنت حسنه وقف روحيه سخاوت رادرخودپرورش دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كاشتن بذر است و ثمره ي ان نزد خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، تمرين از خود گذشتن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پس انداز جاويد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف دراين دنيا خود را در آن دنيا بيمه كنيد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث بزرگ وتمام ناشدني خاندان نبوت وامامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه جاريه است كه اجر ومزد ان به واقف مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعمال نيك خود را وقف خدا كنيم تا خدا بهشت را وقف ما كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث ماندگاروآينه تمام نماي سيماي نيكوكاران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي عشق انسان به خداوبه خلق خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، ذخيره كردن بهترينها براي سراي آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين يادگاركسانيست كه دستشان ازدنياكوتاه شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نردبان سعود به الاهيت0

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احياي سنت حسنه وقف، مهري ماندگار در سراي دنيا و آخرت براي خود به يادگار بگذاريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوقف دراين دنيادرختي ازدرختان بهشت رابراي خودابياري كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باقيات الصالحات وچشمه جوشانيست كه روبه سوىابديت دارد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااهميت دادن به سنت حسنه وقف روحيه سخاوت رادرخودپرورش دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كاشتن بذر است و ثمره ي ان نزد خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، تمرين از خود گذشتن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پس انداز جاويد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف دراين دنيا خود را در آن دنيا بيمه كنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران